LA NOSTRA HISTÒRIA

L’Hospital és un centre de nivell general bàsic. Des de 1993 integra una Unitat sociosanitària amb les prestacions de llarga estada i mitja estada polivalent, i assumeix les funcions de centre d’especialitats per a la seva àrea d’influència.

En el 2003 es va incorporar la gestió d’una base concertada del SEM dotada amb un mitjà aeri i l’any 2008 s’amplia la cartera de serveis amb un Hospital de Dia de malalties Neurodegeneratives a Batea. Durant els darrers anys hem descentralitzat l’atenció amb fisioteràpia i rehabilitació a Flix i Tivissa i hem posat en marxa l’atenció amb rehabilitació domiciliaria.

L’hospital de Móra d’Ebre és un centre aïllat geogràficament, en un entorn rural, on el sector prevalent en 2 de les 3 comarques on és referència és l’agricultura, a més es tracta d’un territori força extens i amb una baixa densitat demogràfica, 10 cops més baixa que la mitjana catalana.

Es tracta d’un territori amb un significatiu envelliment de la població, tal com mostren els indicadors d’envelliment i de dependència, molt superiors a la mitjana de Catalunya.

L’estructura de la població per grans grups d’edat ha disminuït significativament en el grup de menys de 15 anys, augmentant significativament el grup de 15-64 anys.

Els canvis demogràfics i socioeconòmics que s’han produït durant les darreres dues dècades han provocat una profunda modificació de les necessitats assistencials de la població. El progressiu envelliment i l’augment de l’esperança de vida han fet aflorar una alta prevalença de malaltia crònica i les seves complicacions.

OFERTA SANITARIA TERRITORIAL

És un Hospital de primer nivell que compta amb totes les especialitats bàsiques com es relacionen a la cartera de serveis, essent l’únic centre hospitalari ubicat dins de l’àmbit de les tres comarques que dona servei, amb una població de referència de 44.592 habitants.

Com a hospital general bàsic atén tota la patologia d’aquest nivell i actua com a centre emissor d’aquells pacients que han de ser atesos en hospitals de nivell superior, coordina la seva assistència amb la xarxa d’atenció Primària del sector que componen les Àrees Bàsiques de Salut de Móra la Nova, Falset, Flix i Gandesa, i els CAP’s de Móra d’Ebre i Batea.

Els hospitals de referència son: l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

L’Hospital és el responsable també de l’Atenció Pediàtrica dels CAP’s de Móra d’Ebre i Móra la Nova.