Les Comissions i Grups de Treball són estructures de participació clau en els centres de salut. Estan formats per un equip interdisciplinar de professionals experts que aporten els seus coneixements i la seva experiència a l’organització per assolir objectius comuns.

Els grups de professionals segueixen la legislació vigent quan correspongui, segueixen la normatives del centre i s’adapten als requeriments de l’acreditació de centres. Treballen definint com cal actuar en situacions concretes i per la resolució de problemes que afecten a l’organització.

Les Comissions i  Grups de Treball constitueixen una forma de participació dels professionals en la millora de la qualitat de l’organització, ja que aquests informen i assessoren a la Gerència i Direcció en les matèries en què en són experts.