Ens plau informar-vos que a partir d’avui, 13 de juny de 2023, dins del termini legalment establert, s’ha habilitat la Bústia ètica de SALUT TERRES DE L’EBRE com a Sistema intern de comunicació de tota aquella informació que, dins d’un context laboral o professional, pugui considerar-se contrària o infractora de la legislació laboral, penal i administrativa. Aquest canal intern de comunicació dona compliment a les previsions de la “Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció”, per la qual es va transposar la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (també anomenada “directiva de Whistleblowing”).

Aquest canal intern està operatiu i pot rebre i tramitar informacions i/o denúncies, `però està en fase de proves i s’anirà ampliant i modificant fins acabar integrant tots els canals d’informació de l’entitat.

En paral·lel, s’està treballant en el Protocol intern de funcionament de la Comissió de bústia ètica de l’entitat Salut Terres de l’Ebre, el qual té com a objectius definir els principis d’actuació de la Comissió, garantir els drets de les persones informants i afectades, establir els mecanismes de comunicació, determinar la seva composició i configurar el procediment a seguir, i que es troba en fase d’esborrany, en tant no es rebin les instruccions de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del Servei Català de la Salut, i pugui ser aprovat per part del Consell d’Administració de l’entitat.

Les informacions enviades mitjançant aquest canal, seran gestionades per la COMISSIÓ DE BÚSTIA ÈTICA DE SALUT TERRES DE L’EBRE, i les peticions seran resoltes en un termini màxim de 3 mesos.

La tramitació dels expedients es farà de conformitat amb els següents principis:

  • Confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol altra persona, així com el tractament de la informació i investigació
  • Garantia de seguretat enfront possibles represàlies i de manteniment de la integritat de la informació.
  • Respecte del principi de presumpció d’innocència i dret de defensa de les persones afectades o presumptament responsables.
  • Independència, imparcialitat i absència de conflictes d’interessos que puguin influir en la presa de decisions de l’òrgan.
  • Ètica i lleialtat a l’hora de comunicar les infraccions.
  • Tramitació efectiva de les comunicacions
  • Transparència en les actuacions de l’òrgan i traçabilitat del sistema intern d’informació respecte de les comunicacions rebudes i les actuacions de l’òrgan
  • Responsabilitat en l’ús dels canals i en l’actuació de l’òrgan.

Podeu accedir al formulari per a la formulació de denúncies al següent enllaç https://stebre.bustiaetica.seu-e.cat/#/ , on trobareu un formulari amb el següent aspecte: