El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Aquest document s’ha de formalitzar:

  • A través de notari.
  • Davant de tres testimonis.

Us adjuntem l’accés als diferents models orientatius

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/model-orientatiu-de-dva/

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte .

El DVA es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat espanyol.

Com es pot inscriure’l al Registre de voluntats anticipades:En primer lloc cal omplir el formulari i presentar-lo a les oficines que allí es detallen.

Adjuntem enllaç:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-/V/voluntats_anticipades/documents/solicitud_inscripci_rva_2012_catala.pdf

Les sol·licituds d’inscripció  presentades  s’han de resoldre i notifica en un  termini màxim de 3 mesos des de l’entrada  a la Direcció General  de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Transcorregut el termini de temps sense cap notificació s’entén estimada la inscripció.