Els Drets ARCO són drets que segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal permeten a l’usuari tenir la potestat de protegir i tenir un control sobre les seves pròpies dades.

Aquest drets són els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició de les dades que siguin contingudes en els Fitxers que tenen en custodia el centre.

  • Dret d’accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, sobre l’origen de les mateixes i sobre les cessions o comunicacions realitzades, o que es preveu realitzar. L’accés pot consistir en la mera consulta dels fitxers per mitjà de la visualització, o en la indicació d’obtenir-ne una copia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no. La informació ha de ser llegible e intel·ligible sense utilitzar clau o codi, qualsevol que sigui el mitjà utilitzat.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l’accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d’oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals. Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona.

La sol·licitud per tal d’exercir aquest drets us la facilitaran a la UAC centre però cal tenir present que podeu fer-la vosaltres sempre i quant contingui aquest mínim d’informació:

  • El nom del sol·licitant.
  • El DNI del sol·licitant.
  • Definir el Dret que es vol exercir.
  • L’ adreça postal on poder enviar la notificació per correu certificat
  • Data i signatura del demandant

Des del centre us respondran en 10 dies com a màxim a excepció del Dret Accés que el termini màxim de resposta és d’1 mes.

Enllaços d’interés

Agència Espanyola de Protecció de Dades – Dades de Salut

Servei Català de la Salut – Protecció de Dades