Durant el curs 2022-23, l’HCME acull 4 alumnes de l’IES Julio Antonio en pràctiques a diferents serveis. Aquests alumnes corresponen als estudis de CFGM Gestió Administrativa i CFGM Informàtica. 

Els alumnes estan tutoritzats per professionals dels departaments d’Informàtica, Recursos Humans, Econòmic Financer, Admissions, secretaries, etc.

Per els professionals, és un repte tenir al costat a alumnes en pràctiques ja que ens obliga a  actualitzar els nostres coneixements i tenir noves perspectives en quan a l’ús de noves tecnologies, innovació i creativitat.

Per els alumnes, els professionals són un model a seguir i també és una via d’incorporació al mon laboral.