Principi general

La raó de ser de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre és donar una assistència sanitària integral, que posi al servei de la persona els recursos tècnics i humans adequats en funció del seu procés assistencial i les possibilitats del Centre, respectant en tot moment la seva dignitat.

Principis específics

 1. Els professionals del Centre respectaran els drets dels pacients i vetllaran perquè es donin a conèixer.
 2. La Institució posa els mitjans adients i els professionals i vetllarà per garantir el dret a la intimitat i a la confidencialitat de totes les dades obtingudes en el procés assistencial.
 3. Els professionals proporcionaran la informació necessària perquè el pacient i la seva família participin en la presa de decisions respecte el moment assistencial en què viuen.
 4. Tots els treballadors de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre establiran entre ells una relació basada en el respecte mutu, la col·laboració i l’educació.
 5. El Centre es compromet a una distribució equitativa dels recursos sanitaris assignats i de l’assistència prestada, basant-se en criteris objectius i públics.
 6. Els professionals respectaran i col·laboraran amb l’organització i el funcionament de la Institució, sempre que les seves disposicions no entrin en conflicte amb els seus principis ètics i deures deontològics.
 7. La Institució garantirà l’assistència al pacient, reconeixent el dret dels professionals a l’objecció de consciència.
 8. Els professionals restaran obligats a mantenir el nivell de competència professional adequat per desenvolupar les funcions que li hagin estat assignades. La Institució vetllarà per facilitar al professional aquesta tasca.
 9. Els professionals canalitzaran les opinions crítiques dins l’organigrama sanitari, evitant les actituds despectives o comentaris negatius i públics vers la Institució o algun dels seus treballadors.
 10. Els professionals vetllaran per aconseguir el rendiment òptim dels mitjans que la Institució posa al seu abast, sense privar mai al pacient de tot allò que li sigui necessari per a una adequada assistència.
 11. Els professionals posaran en coneixement de la Institució les deficiències, de tot ordre, que observin.

Aquest Codi d’Ètica vol ser un compromís dels professionals i de la Institució davant la societat. Integra un conjunt de valors que volem transmetre com a propis, no de forma inamovible, sinó en contínua revisió d’acord amb l’evolució dels valors socioculturals de la societat a la qual pertanyem.