La Unitat Sociosanitària del Hospital Comarcal de Móra d’Ebre atén les necessitats sociosanitàries dels usuaris que ho requereixin per tal de millorar la seva qualitat de vida i adaptar les expectatives dels pacients i les seves famílies. El centre disposa de 35 llits d’hospitalització complerta i 10 places d’hospital de dia, que donen cobertura a diverses tipologies de pacients.

A més, ofereix atenció complementària en les següents especialitats: educació social, logopèdia, psicologia, treball social, rehabilitació, fisioteràpia, dietètica i farmàcia.

Equip

L’equip està integrat per un conjunt de professionals competents en les àrees específiques d’atenció sociosanitària que formen un equip multidisciplinari: Doctor en medicina interna, infermera, tècnic en cures infermeres, treballador social, fisioterapeuta (enllaç amb servei de fisioterapeuta) i educador social (enllaç amb educador social). Que es coordinen en reunions setmanals.

A més, al estar integrat dins de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, fet que permet la realització de proves urgents i servei de dietètica integrat en la cuina pròpia.

Serveis

 1. Atenció integral a la persona malalta i a les persones de referència
 2. Diagnòstic i avaluació especialitzada
 3. Rehabilitació i promoció de l’autonomia, adaptació a possibles discapacitats produïdes per malaltia i reinserció a domicili
 4. Tractament dels trastorns cognitius i de la problemàtica associada
 5. Suport i atenció a persones amb malaltia avançada incurable
 6. Suport i informació a les persones de referència i cuidadors
 7. Ingressos temporals per a suport o dificultats del cuidador
 8. Coordinació durant l’ ingrés i a l’alta amb els serveis sanitaris i socials de l’entorn per tal de garantir l’autonomia i la cobertura de les necessitats
 9. Cobertura a càrrec del Servei Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per a la majoria total o parcialment dels serveis

Àmbits assistencials

Convalescència

La Unitat de Convalescència té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment per diferents patologies. Generalment són persones amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic  o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També són persones que per l’evolució de la seva malaltia necessiten un suport més intensiu en les cures i que per diferents raons (mediques o socials) no poden ser ateses en el domicili.

Cures pal·liatives

Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família.

Llarga estada

És una unitat d’hospitalització que té com a funció l’atenció continuada de persones que no poden ser ateses en el seu domicili o en altres recursos del sistema. Com a norma general, l’ ingrés es realitzarà al sociosanitari de referència de l’ABS del pacient en el moment d’inici de l’episodi. Aquest ingrés es preveu que serà superior a l’establert per un criteri de convalescència. Les persones que ingressen amb aquesta tipologia presenten:

 • Malalties o processos crònics amb diferents nivells de dependència
 • Diversos graus de complexitat clínica en les cures
 • Problemàtica social juntament amb limitació funcional o cognitiva per les ABVD
 • Malaltia crònica avançada que després de ser avaluats per l’equip assistencial i segons les escales de risc social i/o sanitàries, no són assumibles al domicili i no són tributaris de una Unitat de cures pal·liatives. A l’espera d’ingrés a una llar residencial.

Suport al cuidador principal

Dins de l’ingrés des de domicili per a suport o descans familiar es realitza rehabilitació funcional i de conservació, així com mobilitzacions passives en persones amb graus de dependència molt elevats.

Per activar aquest servei, el cuidador principal s’ha de posar en contacte amb els serveis socials de referència. S’intenta de avaluar la urgència d’aquest servei i les preferències del cuidador principal per ajustar l’estada al hospital el més possible.

Hospital de Dia de Gerontologia

Està integrat dins de la Unitat sociosanitària, compartint espais d’animació sociocultural i rehabilitació. Està enfocat a donar tractament de rehabilitació cognitiva i física de manteniment.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es menjador-300x125.png

L’estada mitja és de 3 mesos, tot hi que es pot avaluar la possibilitat d’excepcionalitat per a assentar els objectius d’ingrés.

Dins dels serveis que s’oferten, hi ha la possibilitat de realitzar les ingestes dins del centre. L’horari és de dilluns a divendres no festius de 9 a 17h.

Subaguts

Les Unitats de Subaguts esdevenen un recurs alternatiu a l’hospitalització convencional que ofereix un sistema d’atenció específica i àgil al pacient geriàtric descompensat que acudeix als serveis d’urgències o bé és detectat des d’atenció primària. L’atenció és personalitzada atenent les seves pluripatologies i els seus condicionants personals i d’entorn, no tributaris d’alta tecnologia diagnòstica o terapèutica, però si d’un internament amb un abordatge interdisciplinari, centrat en la persona, i on s’ofereix la possibilitat d’una recuperació funcional adient al pacient geriàtric, que permeti el retorn al seu entorn habitual en les mateixes o similars condicions funcionals que tenia prèviament a la descompensació aguda de la seva patologia crònica.

PADES

Els equips PADES son un recurs de la xarxa sanitària pública a Catalunya. Es tracta de equips formats per experts en cures pal·liatives i en la atenció a les persones diagnosticades de malalties cròniques avançades, integrats per professionals del àmbit de la medicina, la infermeria, el treball social i fisioteràpia. La seva feina es du a terme en el domicili, i en el cas de les cures pal·liatives contemplen una atenció integral de la persona que es troba en un procés de final de vida i de la seva família.

L’equip de PADES s’activa des de l’atenció primària, urgències o les unitats hospitalàries. En la primera visita, es realitza una entrevista per valorar les necessitats i expectatives de les persones usuàries i es pacten els objectius. Es valoren la periodicitat de visites de control i s’explica el funcionament de la unitat. Els usuaris disposen d’un telèfon 12 hores al dia els 365 dies l’any. També es disposa d’una bústia de veu que es revisada diàriament.

Per l’activació de l’equip de PADES serà imprescindible:

 • Informe mèdic actualitzat amb els diagnòstics i intervenció requerida per l’equip PADES.
 • Dades del malalt i  del cuidador principal, incloent adreça i telèfon de contacte.

Qualsevol entitat mèdica (incloent metges, infermeres i treballadores socials) podran fer la derivació. Les derivacions poden venir tant d’EAP com de serveis hospitalaris (Hospital  d’Aguts, sociosanitaris, UFFIS, serveis d’oncologia).

Poden existir situacions excepcionals en les quals el dispositiu que detecta la necessitat d’atenció domiciliària per a l’equip de PADES contacti directament. Es tracta de sol·licituds de familiars de pacients o derivacions d’altres professionals que, per diverses raons, no segueixen el camí establert a través dels Equips d’Atenció Primària. En aquests casos el PADES informarà a l’EAP en un termini màxim de 48 hores, que assumirà l’atenció del pacient i sol·licitarà formalment, si ho considera necessari, el recolzament del PADES. 

La tipologia de pacients diana en l’atenció al final de la vida:

 1. Persones amb malaltia oncològica.
 2. Persones amb malaltia no oncològica:
  • Afectats per insuficiència orgànica crònica avançada (IOCA):
   • insuficiència cardíaca, respiratòria, hepàtica, renal.
  • Amb edat superior a 65 anys amb diagnòstics Pluripatològics
  • Afectats de malalties Neurodegeneratives (MND):
   • Alzheimer (demències)
   • Pàrkinson, Huntington (trastorns del moviment)
   • Esclerosis Lateral Amiotròfica (malalties de la motoneurona)
  • VIH

EDUCACIÓ SOCIAL

Son un conjunt d’activitats pensades per tal que el pacient participi activament en un clima de mobilitat i acció que afavoreixi la seva recuperació funcional, la interrelació amb l’entorn social més proper i ell manteniment de les seves capacitats cognitives.

Objectius:

 • Manteniment o millora de l’autonomia física i funcional restant després de patir un provés de malaltia.
 • Afavorir el contacte i millorar la integració de la persona en el seu entorn social més proper, evitant l’aïllament tant psíquic com social.
 • Dur a terme estratègies estimulats que potenciïn i mantinguin les capacitats cognitives restants.
 • Fomentar activitats recreatives i socials que potencien la utilització d’eines de comunicació.

Tipus d’activitats:

Rehabilitació en la Unitat Sociosanitària

Es disposa d’un gimnàs adaptat, dins de la planta d’hospitalització. L’activitat dirigida per professionals, es realitza 5 dies a la setmana, en sessions de 15-30 minuts grupals o individuals depenent del grau de necessitat i disponibilitat de la unitat.

Es coordinat pel servei de fisioteràpia. En els casos que així ho requereixin, a criteri professional, i dins del mateix centre, de visites de suport amb un metge rehabilitador i/o logopèdia. El gimnàs resta obert per a poder posar en pràctica exercicis recomanats pels professionals les 24h del dia.

Les persones que poden gaudir d’aquest servei son els usuaris ingressats en mòdul del llarga estada, convalescència, subaguts i hospital de Dia.